• قطب پیوند شیراز

  قطب پیوند شیراز

 • قطب پیوند شیراز

  بخش پیوند بیمارستان نمازی

 • قطب پیوند شیراز

  بخش پیوند بیمارستان نمازی

 • قطب پیوند شیراز

  قطب پیوند شیراز

نشانی: استان فارس– شیراز - بیمارستان نمازی- طبقه همکف- بخش پیوند اعضاء کد پستی: 07136474674 تلفن: 07136474310